Jézus csodái 1-től 37-ig sorrendben - mennyit ismer közülük?

 A kereszténység egyik alapvető eleme a hit, hogy Jézus képes volt olyan cselekedetek végrehajtására, melyek a természet rendjét felülmúlták – ezeket nevezzük csodáknak. Jézus életében több mint harminc csodát tartanak nyilván, melyek közt olyanok is megtalálhatóak, mint a betegek gyógyítása, a láthatatlanná válás, vagy akár a halottak feltámasztása.


Az evangéliumok sorrendben tárják elénk Jézus csodatételeit. Az első csoda a Kánában történt kísérlet, ahol Jézus vizet borrá változtatott, míg az utolsó a Jézus által véghezvitt legnagyobb csoda, a saját feltámadása volt.

Jézus csodáit nem pusztán amolyan mutatványként kell felfognunk. Sokkal inkább Isten üzenetét hordozzák, és azt, hogy Istentől jött és végzi Isten akaratát. A csodák szorosan összefonódnak Jézus tanításaival, gyakran egészítik ki azokat, és rávilágítanak a Jézus által hirdetett királyság valóságára.

A Biblia arról számol be, hogy Jézus mennyi emberen segített csodái által, és milyen sokan lettek Isten hívei a csodák erejével. A csodatételeknek döntő szerepe volt abban, hogy Jézus személye elnyerte az emberek bizalmát és tiszteletét, ráadásul a csodák olyan lelki támogatást nyújtottak, melyek által az emberekben megerősödött a hitük.

Jézus 37 csodájának sorrendje leírással

Részletesen áttekintjük azokat a csodálatos tetteket, amelyekkel betegségeket gyógyított, halottakat támasztott fel, teremtő, megbocsátó és természeti csodákat hajtott végre.

Betegségek gyógyítása

Az evangéliumokban Jézus számos alkalommal képes volt betegségek gyógyítására. Például meggyógyította a vakokat, a bénákat, a süketeket és még a leprásokat is. Ezek a csodák Jézus irgalmát és a rászorulók iránti szeretetét hangsúlyozták.

Halottak feltámasztása

Jézus csodatételei között számon tartjuk a halottak feltámasztását is. Ezek közül a legemlékezetesebb talán Lázár feltámasztása, aki négy napig volt halott, mire Jézus megérkezett és visszahívta őt az életbe.

Teremtő csodák

Teremtő csodák alatt azokat a csodákat értjük, amikor Jézus a semmiből teremtett. Ilyenek voltak a kenyér és hal szaporítása a tömegek etetésekor, amikor néhány kenyérből és halból elegendő ételt teremtett ötezer ember számára.

Megbocsátó csodák

A megbocsátó csodák közé tartozik a bűnök megbocsátása, amikor Jézus megbocsátotta egy megbénult ember bűneit, mielőtt meggyógyította volna. Ezzel Jézus kijelentette, hogy ő Isten Fia, és képes a bűnök megbocsátására.

Természeti csodák

Jézus több természeti csodát is véghezvitt, amelyek között szerepel a vihar lecsillapítása a tengeren, a vizen járás és a víz borrá változtatása. Ezen tettekkel Jézus megmutatta, hogy ő felettébb áll a természet törvényeinek, és képes irányítani a természeti elemeket.

CsodaMátéMárkLukácsJános
1. Jézus vizet borrá változtat Kánában2:1-11
2. Jézus meggyógyítja egy tisztviselő fiát Kafarnaumban4:43-54
3. Jézus kiűzi az ördögöt egy férfiból Kafarnaumban1:21-274:31-36
4. Jézus meggyógyít Péter anyósának lázát8:14-151:29-314:38-39
5. Jézus sok beteget gyógyít meg este8:16-171:32-344:40-41
6. Első csodálatos halászat a Genezáreti-tónál5:1-11
7. Jézus megtisztít egy leprás embert8:1-41:40-455:12-14
8. Jézus meggyógyít egy béna embert Kafarnaumban8:5-137:1-10
9. Jézus meggyógyít egy bénát, akit a tetőn keresztül eresztettek le a földre9:1-82:1-125:17-26
10. Jézus meggyógyítja az elszáradt kezű embert szombatnapon12:9-143:1-66:6-11
11. Jézus feltámaszt egy özvegyasszony fiát Náinban7:11-17
12. Jézus lecsendesíti a vihart8:23-274:35-418:22-25
13. Jézus démonok légióját űzi 2000 disznóba8:28-335:1-208:26-39
14. Jézus meggyógyít egy vérfolyásos asszonyt a tömegben9:20-225:25-348:42-48
15. Jézus feltámasztja Jairus lányát a halálból9:18-265:21-438:40-56
16. Jézus meggyógyít két vak embert9:27-31
17. Jézus meggyógyít egy néma embert9:32-34
18. A béna meggyógyítása a Betesda tavánál5:1-15
19. Jézus megeteti az 5000 férfit, valamint a nőket és a gyermekeket14:13-216:30-449:10-176:1-15
20. Jézus a vízen jár14:22-336:45-526:16-21
21. Jézus meggyógyít sok embert, akik ruhája szegélyét érintik Genezáretnél14:34-366:53-56
22. A kánaáni asszony lányának meggyógyítása15:21-287:24-30
23. Jézus meggyógyít egy süket és néma embert7:31-37
24. Jézus táplál 4000 férfit, plusz nőket és gyerekeket15:32-398:1-13
25. Jézus meggyógyít egy vak embert Betszaidánál8:22-26
26. Jézus meggyógyít egy születésétől fogva vak embert köpetével9:1-12
27. Jézus meggyógyítja a tisztátalan lelkű fiút17:14-209:14-299:37-43
28. A templomi adót egy hal szájában talált pénzérmékkel fizetik meg17:24-27
29. Jézus meggyógyít egy vak és néma démonikust12:22-2311:14-23
30. Jézus meggyógyítja a 18 éve meggyörnyedt asszonyt13:10-17
31. Jézus szombaton meggyógyít egy vízhólyagos embert14:1-6
32. Jézus meggyógyít 10 leprást Jeruzsálemben17:11-19
33. Jézus feltámasztja Lázárt a halálból Betániában11:1-45
34. Jézus visszaadja a látást Bartimeusnak Jerikóban20:29-3410:46-5218:35-43
35. Jézus megátkozza a fügefát Betánia külterületén21:18-2211:12-14
36. Jézus meggyógyítja Malkus levágott fülét Gecsemánéban22:50-51
37. Második csodás halfogás a Tibériás-tengeren21:4-11

Megjegyzés:

  • Azok a csodák, amelyeket csak egy evangéliumban említenek, azoknak csak egy hivatkozása van a megfelelő oszlopban.
  • Azok a csodák, amelyeket több evangéliumban említenek, minden releváns oszlopban szerepelnek.
  • Ebben a táblázatban csak azok a csodák szerepelnek, amelyeket Jézus hajtott végre.
  • Nem szerepelnek az olyan csodák, amelyek Jézuson vagy körülötte történtek, mint például a Szűz Mária fogantatása, a Transzfiguráció, a Feltámadás és a Mennybemenetel.
Jézus csodái központi elemet képeznek a keresztény hitben, és számos alkalommal jelennek meg az Újszövetségben, különösen a négy evangéliumban: Máté, Márk, Lukács és János szerint. A csodák nem csak a fizikai világ rendjének megváltozását mutatják be, hanem szellemi és erkölcsi tanításokat is közvetítenek, amelyek által Jézus tanításai élővé válnak a hívők számára.

1. Jézus vízből bort csinál a kánai menyegzőn Galileában

Ez a csoda János evangéliumának második fejezetében található (Jn 2,1-11), és ez az első csoda, amelyet Jézus végrehajtott, jelölve nyilvános szolgálatának kezdetét. Egy kánai esküvőn, amikor a bor elfogyott, Jézus anyja, Mária, szólt fiának a problémáról. Jézus kezdetben úgy tűnt, vonakodik beavatkozni, mondván, hogy még nem jött el az ő ideje. Mégis, Mária közbenjárása nyomán Jézus utasította a szolgákat, hogy töltsék meg vízzel a kőedényeket, amelyeket a zsidók a tisztulási szertartásokhoz használtak. Miután megtették, Jézus utasítására merítettek a vízből, és a lakodalom főemberének vitték, aki megállapította, hogy a víz borrá változott, méghozzá kiváló minőségűvé. Ez a csoda nemcsak a vendégek szükségletét elégítette ki, hanem Jézus dicsőségét is kinyilvánította, és a tanítványai hitték őt.


2. Jézus meggyógyítja a kapernaumi nemesember fiát Galileában

Ez a csoda János evangéliumában olvasható (Jn 4,46-54). Egy királyi tisztviselő meghallotta Jézus hírnevét, és hozzá ment, hogy gyógyítsa meg beteg fiát, aki Kapernaumban haldoklott. Jézus megjegyezte, hogy az emberek csak akkor hisznek, ha csodákat és jeleket látnak, de a nemesember kitartott kérésében. Jézus akkor azt mondta neki: "Menj haza, a fiad él." A nemesember hitt Jézus szavának és hazament, ahol megtudta, hogy a fia abban a pillanatban gyógyult meg, amikor Jézus kimondta a gyógyulást ígérő szavakat. Ez a csoda a hit erejét mutatja be, és azt, hogy Jézus képes távolból is gyógyítani.

3. Jézus kiűz egy gonosz szellemet egy férfiból Kapernaumban

A démoni megszállottság és a gonosz szellemek kiűzése rendszeresen szerepel Jézus csodái között az evangéliumokban. Márk evangéliumában találunk egy esetet (Mk 1,21-28), ahol Jézus Kapernaumba érkezik és tanít a zsinagógában. Egy férfi, akit egy tisztátalan lélek szállt meg, kiabálni kezdett, mondván: "Mi közünk hozzád, Jézus, názáreti? Eljöttél, hogy elpusztíts minket?" Jézus parancsoló szóval kiűzte a gonosz szellemet, mondván: "Hallgass, és menj ki belőle!" A gonosz szellem hagyta el a férfit, aki nem sérült meg. Ez a csoda Jézus hatalmát mutatja be a gonosz felett, és erősíti hírnevét, mint aki képes uralkodni a láthatatlan világ erői felett is.

4. Jézus meggyógyítja Péter anyósát, aki lázas volt

Ezt a csodát Máté (Mt 8,14-15), Márk (Mk 1,29-31) és Lukács (Lk 4,38-39) evangéliumai is leírják. Jézus Kafarnaumba ment, ahol meglátogatta Pétert és András testvérét az otthonukban. Péter anyósa lázas betegen feküdt. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és a láz elhagyta őt; az asszony felkelt és kiszolgálta őket. Ez a csoda bemutatja Jézus együttérzését és hatalmát a betegség felett, valamint azt, hogy a gyógyulás után az asszony képes volt azonnal visszatérni a mindennapi életbe és szolgálatba állni.

5. Jézus sok beteget és megszállottat meggyógyít este

A szinoptikus evangéliumok beszámolnak arról, hogy a naplemente után, amikor már szombat volt, az emberek hozták Jézushoz a betegeiket és a démonoktól megszállottakat (pl. Mk 1,32-34 és Mt 8,16-17). Jézus sokaságát gyógyította meg és űzte ki a gonosz szellemeket. Ezek a történetek bemutatják, hogy Jézus milyen könyörülettel és hatalommal rendelkezik a különféle szenvedések és megszállottságok felett, és hogy ezek a gyógyítások tömeges méreteket öltöttek, mutatva Jézus szolgálatának intenzitását és a rászorulók iránti elkötelezettségét.

6. Az első csodálatos halászat a Genezáreti-tavon

Ez a csoda Lukács evangéliumában van részletesen leírva (Lk 5,1-11), ahol Jézus a Genezáreti-tó partján tanított. A történet szerint, miután a tömeg elhagyta a helyszínt, Jézus Péter hajójába szállt és arra kérte őt, hogy merészkedjenek ki a mély vízre és vessék ki a hálóikat. Péter és társai az egész éjszaka fáradoztak már, anélkül, hogy halat fogtak volna, de Jézus szavára mégis kivetették a hálót. Ekkor annyi hal került a hálóba, hogy az majdnem szakadásig telt. Ez a csoda Péter és társainak hivatását is megpecsételte, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy mostantól fogva "emberek halászaivá" teszi őket, és a tanítványok mindenüket otthagyva követték Jézust. A csoda nemcsak Jézus uralmát mutatja be a természet felett, hanem azt is, hogy a hit és az engedelmesség csodálatos eredményekhez vezethet.

7. Jézus meggyógyít egy leprás embert

A leprás ember meggyógyítása az evangéliumokban több helyen is előkerül, mint például Máté (Mt 8,1-4), Márk (Mk 1,40-45) és Lukács (Lk 5,12-14) írásaiban. Ezek a szövegek arról számolnak be, hogy egy leprás ember Jézus elé járult, teljes bizalommal és tisztelettel, mondván: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz." Jézus meghatódott, kinyújtotta kezét, megérintette és azt mondta: "Akarom, tisztulj meg!" Az ember azonnal meggyógyult a leprából. Jézus arra utasította, hogy ne mondja el senkinek, hanem menjen el, mutassa meg magát a papnak és ajánljon fel tisztulási áldozatot, ahogy Mózes törvénye előírta. Ez a történet jelképezi Jézus hatalmát és akaratát, hogy megtisztítson mindenféle tisztátalanságtól és betegségtől, illetve azt, hogy a gyógyulás nemcsak fizikai, hanem szertartásos és szociális értelemben is megtörténhet.

8. Jézus meggyógyít egy százados megbénult szolgáját Kapernaumban

Ez a csoda Máté (Mt 8,5-13) és Lukács (Lk 7,1-10) evangéliumában is szerepel. Egy római százados szolgája súlyosan megbetegedett és meg volt bénulva. A százados hallott Jézusról és elküldött néhány zsidó vénet, hogy kérje Jézus segítségét. Amikor Jézus a százados házához érkezett, a százados alázattal küldte az üzenetet, hogy ő nem érdemes arra, hogy Jézus a házába lépjen, de ha Jézus csak szól egy szót, akkor a szolgája meggyógyul. Jézus csodálkozva dicsérte a százados hitét, és kimondta a gyógyulást. Amikor a küldöttek visszatértek a százados házához, megtalálták a szolgát teljesen egészségesen. Ez a csoda bemutatja a hit erejét és azt, hogy Jézusnak nincs szüksége fizikai jelenlétre ahhoz, hogy csodát tegyen.

9. Jézus meggyógyít egy bénult embert, akit a tetőn keresztül eresztettek le a földre

A bénult ember meggyógyítása Márk (Mk 2,1-12), Máté (Mt 9,1-8) és Lukács (Lk 5,17-26) evangéliumában olvasható. Jézus Kafarnaumba visszatérve tanított, és a ház, ahol tartózkodott, tele volt emberekkel. Négy férfi hozott egy bénult embert Jézushoz, de nem tudtak hozzáférni a tömeg miatt. Ezért a ház tetejére másztak, kibontották a fedést, és leengedték az ágyat, amin a bénult ember feküdt, közvetlenül Jézus elé. Látva hitüket, Jézus azt mondta a bénultnak: "Bűneid bocsánatot nyernek." Néhány vallástanító ezt hallva kételkedett és gondolta magában, hogy Jézus istenkáromlást követ el. Jézus, tudva gondolataikat, válaszképp megkérdezte tőlük, mi könnyebb: azt mondani, hogy a bűnök meg vannak bocsátva, vagy azt, hogy kelj fel és járj? Aztán a bénultnak parancsolt, hogy keljen fel, vegye ágyát, és menjen haza. A férfi felkelt és elment az emberek döbbenetének és dicsőítésének kíséretében. Ez a csoda bemutatja Jézus hatalmát nemcsak a testi betegségek felett, hanem a bűnök megbocsátására is, amit egyesek számára nehezen fogadható állításként mutat be.

10. Jézus meggyógyít egy elsorvadt kezű embert

Ez a csoda három szinoptikus evangéliumban is megtalálható: Máténál (Mt 12,9-14), Márknál (Mk 3,1-6) és Lukácsnál (Lk 6,6-11). A történet szerint Jézus egy szombaton ment be a zsinagógába, ahol volt egy ember elsorvadt kézzel. A zsidó vallási vezetők figyelték, hogy Jézus meggyógyítja-e az embert szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Jézus felszólította az embert, hogy álljon elő, majd megkérdezte a többieket, hogy szabad-e szombaton jót tenni vagy rosszat, életet menteni vagy pusztítani. Ezek után arra kérte az embert, hogy nyújtsa ki a kezét. Amikor megtette, a keze teljesen meggyógyult. A farizeusok ekkor tanácskozni kezdtek ellene, hogy hogyan vehetnék életét.

11. Jézus feltámasztja egy özvegyasszony fiát Náinban

Ezt a csodát Lukács evangéliuma írja le részletesen (Lk 7,11-17). Jézus és tanítványai, valamint egy nagy tömeg együtt érkeztek Náin városához éppen akkor, amikor egy özvegyasszony egyetlen fiát temették. Az asszonyra nagy szomorúság nehezedett, hiszen elveszítette családjának utolsó tagját is. Jézus megszánta az asszonyt és azt mondta neki: "Ne sírj." Ezután odalépett a koporsóhoz, megérintette azt (ami önmagában is tisztátalanná tehetett volna a zsidó törvény szerint), és azt mondta a halottnak: "Fiatalember, azt mondom neked, kelj fel!" A halott felkelt és elkezdett beszélni, és Jézus visszaadta őt édesanyjának. Ez a csoda nagy félelmet keltett a népben, akik azt mondták, hogy nagy próféta támadt közöttük, és Isten meglátogatta népét.

12. Jézus lenyugtatja a vihart a tengeren

A tenger megnyugtatása egy másik híres csoda, amelyet az összes szinoptikus evangélium leír (Máté 8,23-27, Márk 4,35-41, és Lukács 8,22-25). Miután Jézus sokat tanított a nap folyamán, arra utasította tanítványait, hogy hajózzanak át a tó másik oldalára. Útközben heves vihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, úgyhogy az már-már elsüllyedt. Közben Jézus aludt. A tanítványok felébresztették őt, mondván: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" Jézus felkelt, megdorgálta a szelet és a vizet, és teljes csend lett. Majd megkérdezte őket: "Hol van a ti hitetek?" A tanítványok csodálkoztak és féltek, mondván egymásnak: "Ki ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?"


13. Jézus meggyógyítja a Gerasai megszállott embert

Ez a csoda Márk (Mk 5,1-20), Máté (Mt 8,28-34) és Lukács (Lk 8,26-39) evangéliumában szerepel. Jézus a Genezáreti-tó túlpartjára érkezett a gerasai területre, ahol két megszállottal találkozott, akik sírok között éltek és rendkívül erőszakosak voltak. A megszállottak közül az egyik, akit különösen sok démon szállt meg és akit "Légió" néven ismertek, Jézus elé rohant és meghajolt előtte, és arra kérte, hogy ne kínozza őket. Jézus megparancsolta a tisztátalan szellemeknek, hogy hagyják el az embert, amikor pedig a démonok azt kérték tőle, hogy engedje őket egy sertésnyájba menni, Jézus megengedte ezt. A démonok kiléptek az emberekből, bele a sertésekbe, és azok a meredélyről a tóba rohanva megfulladtak. A pásztorok elmenekültek és elterjesztették a történteket a városban és vidéken. Az emberek kijöttek látni, mi történt, és amikor megtalálták Jézust, látták a korábban megszállott embert ruhában, józaneszűen Jézus lábánál ülni, és féltek. Kérték Jézust, hogy hagyja el a vidéket. A meggyógyított ember kérte, hogy követhesse őt, de Jézus azt mondta neki, térjen vissza a saját házába és beszélje el, mennyi jót tett vele az Úr.

14. Jézus meggyógyít egy belső vérzésben szenvedő nőt

Ez a csoda is a szinoptikus evangéliumokban szerepel (Márk 5,25-34, Máté 9,20-22, Lukács 8,42-48). Egy nő, aki tizenkét éve szenvedett vérzésben és senki sem tudta meggyógyítani, hátulról megérintette Jézus ruhájának szegélyét, mert úgy gondolta, ha csak megérinti ruháját, meggyógyul. Azonnal elállt a vérzése. Jézus érezte, hogy erő távozott belőle, és megkérdezte, ki érintette meg. Mikor a nő előállt félelmében és reszketve, bevallotta, mit tett és hogyan gyógyult meg azonnal. Jézus megnyugtatta, mondván: "Leányom! A hited meggyógyított téged. Menj békével, és légy mentes a bajodtól."

15. Jézus feltámasztja Jairus lányát a halálból

A történet Jairus lányának feltámasztásáról is a szinoptikus evangéliumokban található (Márk 5,21-43, Máté 9,18-26, Lukács 8,40-56). Jairus, a zsinagóga elöljárója, odajött Jézushoz, leesett lábainál és könyörgött neki, hogy jöjjön el és tegye kezét a lányára, mert az halálosan beteg volt. Amíg Jézus Jairus házához tartott, közölték, hogy a lánya meghalt és ne zavarja tovább a Mestert. Jézus azonban azt mondta Jairusnak: "Ne félj, csak higgy." Amikor odaértek a házhoz, Jézus csak Pétert, Jakabot és Jánost, valamint a lány szüleit engedte be magával. A síró és jajgató tömeget kint hagyta, mondván, a lány nem halt meg, csak alszik. Miután kinevették, Jézus kimentette őket, megfogta a lány kezét és azt mondta neki: "Talitá kum!" (ami azt jelenti: "Leányka, neked mondom, kelj fel!"). A lány azonnal felkelt és járkálni kezdett. Jézus azt utasította, hogy adjanak enni neki, és arra kérte a szülőket, hogy ne mondják el senkinek a történteket.

16. Jézus meggyógyít két vak embert

Ez a csoda Máté evangéliumában található (Mt 9:27-31). Miután Jézus egy másik csodát vitt véghez, két vak ember követte őt, és segítségért kiáltottak: "Dávid Fia, könyörülj rajtunk!" Jézus beleegyezett, és amikor bementek a házba, a vakok hozzá jöttek. Jézus megkérdezte tőlük, hisznek-e abban, hogy képes meggyógyítani őket, mire ők igennel válaszoltak. Ekkor Jézus megérintette a szemüket és azt mondta: "A ti hitetek szerint történjék meg veletek." És a vakok szemei megnyíltak. Jézus arra figyelmeztette őket, hogy senkinek se beszéljenek erről, de ők elmentek és hírét vitték szerte a vidéken.

17. Jézus meggyógyít egy beszédképtelen embert

Egy beszédképtelen démoni megszállott gyógyításáról is olvashatunk Máté evangéliumában (Mt 9:32-34). Amikor Jézus elhagyta a helyet, ahol a két vak embert meggyógyította, egy beszédképtelen, megszállott embert hoztak hozzá. Miután Jézus kiűzte a démont, az ember megszólalt, és a tömeg csodálkozott, mondván: "Sohasem láttak még ilyet Izráelben!" A csoda újabb bizonyítéka volt Jézus hatalmának a démonok felett, és annak, hogy képes helyreállítani az emberi funkciókat, mint például a beszédet.

18. Jézus meggyógyít egy bénát a Beteshda tónál

Ez a csoda János evangéliumában szerepel (Jn 5:1-15). Jézus Jeruzsálembe érkezett egy zsidó ünnep alkalmával, és meglátogatta a Bethesda tavat, ahol sok beteg ember feküdt - vakok, sánták, bénák - várva a víz megmozdulását, mert úgy tartották, hogy bizonyos időkben egy angyal mozgatta meg a vizet, és aki először lépett bele, meggyógyult bármilyen betegségéből. Ott feküdt egy ember is, aki már 38 éve volt beteg. Jézus megkérdezte tőle, akar-e meggyógyulni, és az ember válaszolt, hogy nincs senkije, aki a vízbe segítené, amikor megmozdul. Jézus azt mondta neki: "Kelj fel, vedd ágyadat, és járj!" Az ember azonnal meggyógyult, felvette fekvőhelyét, és járni kezdett. Ez a gyógyítás szombaton történt, ami ellentmondásra adott okot a zsidó vezetőkkel, akik törvényellenesnek tekintették a szombati munkavégzést.

19. Jézus 5000 férfit, asszonyokat és gyerekeket vendégel meg

Ez az esemény, ami gyakran az "öt ezer táplálása" néven ismert, minden négy evangéliumban szerepel (Máté 14:13-21, Márk 6:30-44, Lukács 9:10-17, János 6:1-15). Jézus egy elhagyatott helyre vonult vissza tanítványaival együtt, de a sokaság követte őt. Mivel megsajnálta őket, gyógyításokat végzett, és tanította őket. Estefelé a tanítványok azt javasolták, hogy bocsássa el a tömeget, hogy menjenek és vegyenek maguknak ennivalót. Jézus azonban arra kérte őket, hogy adjanak nekik enni. A tanítványok csak öt kenyeret és két halat találtak. Jézus azt parancsolta, hogy a tömeget ültessék le csoportokba a fűre, majd felnézett az égre, megáldotta az ételt, megtörte a kenyereket, és a tanítványokon keresztül szétosztotta őket, valamint a halakat is. Mindenki evett és jól lakott, és a megmaradt darabokból még tizenkét kosarat töltöttek meg. A csoda mutatja Jézus csodálatos képességét az ellátásban és az irgalmasságában.


20. Jézus a vízen jár

Ez a csoda szintén szerepel az evangéliumokban (Máté 14:22-33, Márk 6:45-52, János 6:16-21). Az ötezer táplálása után Jézus arra kérte tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át a tó másik oldalára, míg ő elbocsátja a tömeget. Miután búcsút intett a tömegnek, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor este lett, a hajó már a tó közepén volt, a szél pedig ellene volt. A hajnal közeledtével Jézus a tó vizén járva ment a tanítványaihoz. Amikor meglátták őt a vízen járni, megijedtek, azt hitték, szellemet látnak, és kiabálni kezdtek félelmükben. De Jézus azonnal megszólalt: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter kérte Jézust, hogy hívja őt a vízre, ha valóban ő az, és Jézus meghívta. Péter kiszállt a hajóból és a vízen járt, hogy Jézushoz menjen, de amikor észrevette a szelet, félni kezdett és elkezdett süllyedni. Kiáltott Jézushoz, hogy mentsen meg, és Jézus azonnal kinyújtotta kezét, megragadta őt, és ezt mondta: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Amikor beértek a hajóba, a szél lecsendesedett, és a tanítványok meghajoltak előtte, mondván: "Valóban, te vagy Isten Fia!"

21. Jézus meggyógyít sok beteget Genezáretben, amikor ruhájának szegélyét érintik

Ez a történet Márk (6:53-56) és Máté (14:34-36) evangéliumában olvasható. Miután Jézus és tanítványai átkeltek a Genezáreti-tavon, Genezáret földjére értek. Amint kiszálltak a hajóból, az emberek azonnal felismerték őt, és hírt adtak róla a környék egész területén. Az emberek mindenünnen betegeket hoztak hozzá, és arra kérték, hogy csak a ruhájának szegélyét érinthessék. Akik megérintették, mind meggyógyultak. Ez a csoda is mutatja Jézus iránti mély hitet és gyógyító hatalmát.

22. Jézus meggyógyít egy pogány nő démon által megszállott lányát

Ez a csoda Máté evangéliumában (15:21-28) és Márk evangéliumában (7:24-30) is megtalálható. Jézus a tiroi és szidóni területekre ment, ahol egy kánaáni (pogány) nő lépett hozzá, könyörögve, hogy űzze ki a démont lányából. Kezdetben Jézus nem válaszolt neki, és tanítványai azt kérték tőle, hogy küldje el a nőt, mert zaklatta őket. Jézus azt válaszolta, hogy csak Izrael elveszett juhait küldték hozzá. A nő azonban nem adta fel, hanem odament és leborult Jézus előtt, mondván: "Uram, segíts rajtam!" Jézus megjegyezte, hogy nem volna helyes elvenni a kenyeret a gyerekektől és a kutyáknak dobni. A nő válaszolt: "Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak" Jézus ezt válaszolta: "Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!" És a nő lánya abban a pillanatban meggyógyult. 

23. Jézus meggyógyít egy siket és némát embert

Márk evangéliumában (7:31-37) találjuk ezt a történetet. Miután Jézus elhagyta a tiroi vidéket, a Genezáreti-tavon át Dekapolisz területére ment. Ott hoztak hozzá egy siket és nehezen beszélő embert, és arra kérték, hogy tegyen a kezét rá. Jézus elvitte az embert a tömegtől távol, ujjait a füleibe dugta, köpettel megérintette a nyelvét, felnézett az égre, sóhajtott és azt mondta: "Effata," ami azt jelenti: "Nyílj meg." Azonnal megnyíltak az ember fülei, megoldódott a nyelve, és tisztán kezdett beszélni. Jézus arra kérte őket, hogy ne mondják el senkinek, de minél inkább kérték őket, annál inkább hirdették. Az emberek nagyon csodálkoztak, és azt mondták: "Mindent jól cselekedett; a süketeknek visszaadta hallásukat, és szóra bírta a némákat!"

24. Jézus 4000 férfit, asszonyokat és gyerekeket etet meg

A négyezer táplálása Máté (15:32-39) és Márk (8:1-13) evangéliumában található meg. Ebben az esetben Jézus egy másik nagy tömegnek szolgáltatott ételt csodálatos módon. Egy dombon tanított és gyógyított három napig, és aggodalmát fejezte ki, hogy az emberek éhesen mennek haza, ami veszélyes lehet számukra. A tanítványok kérdéseket tettek fel, hogy egy ilyen elhagyatott helyen honnan szerezhetnek elég ételt annyi ember számára. Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyérük van, és azt válaszolták, hogy hét, és néhány kis haluk is van. Ekkor Jézus arra kérte a tömeget, hogy üljenek le, megáldotta az ételt, és a tanítványok segítségével szétosztotta. Mindenki evett és jól lakott, és még hét kosárnyi maradékot is összegyűjtöttek. Az esemény rámutat Jézus képességére a gondoskodásra és a csodák ismétlődésére, amelyek a tanítványok és a tömegek hitét erősítik.

25. Jézus meggyógyít egy vak embert Betszaidában

A Betszaidában vakon született embert meggyógyító csoda Márk evangéliumában (8:22-26) olvasható. Amikor Jézus Betszaidába érkezett, néhányan hozzá vitték a vak embert és könyörögtek neki, hogy érintse meg. Jézus kézen fogta a vak embert, kivezette a faluból, nyálát a szemére tette, kézrátétellel imádkozott, és megkérdezte, lát-e valamit. Az ember azt mondta, hogy embereket lát, akik úgy mozognak, mint a fák. Jézus ismét a szemeire tette a kezeit, és amikor a vak ember újra körülnézett, helyreállt a látása, és mindent tisztán látott. Jézus arra utasította, hogy ne menjen vissza a faluba.

26. Jézus meggyógyít egy születésétől fogva vak embert köpetével

Ez a csoda János evangéliumában (9:1-12) kerül részletezésre. Jézus találkozik egy születése óta vak férfival. A tanítványai megkérdezték tőle, hogy a férfi vagy szülei vétkeztek-e, hogy vakon született. Jézus válaszol, hogy sem a férfi, sem a szülei nem vétkeztek, hanem azért született vakon, hogy megnyilvánulhasson benne Isten munkája. Ezt követően Jézus földre köp, sárat készít a nyállal, majd azt a vak férfi szemeire keni és azt mondja neki, hogy menjen el és mosakodjon meg a Siloám tavában (ami annyit tesz, hogy 'küldött'). A férfi elment, megmosdott és látóként tért vissza. Ez a gyógyítás csoda példa arra, hogy Jézus gyógyító munkája gyakran szorosan kapcsolódik a hit cselekvéséhez, hiszen a férfi engedelmeskedett Jézus utasításának, és ez vezetett a gyógyulásához.

27. Jézus meggyógyít egy ördög által megszállott fiút

Ez a csoda a szinoptikus evangéliumokban található: Máté (17:14-20), Márk (9:14-29), és Lukács (9:37-43). Amikor Jézus lejött a hegyről, ahol a transzfiguráció történt, egy ember közeledett hozzá, térdre esett, és elmondta, hogy fia ördög által van megszállva, akit nem tudnak meggyógyítani. Jézus megszólította a gonosz lelket, parancsolt neki, hogy hagyja el a fiút, és a gyermek azonnal meggyógyult. Jézus később tanítványainak magyarázta, hogy ez a fajta csak imádsággal és böjttel űzhető ki.

28. A templomi adót egy hal szájában talált pénzérmékkel fizetik meg

Ezt a történetet Máté evangéliuma (17:24-27) írja le. Amikor Pétert megkérdezik, hogy Jézus fizeti-e a templomi adót, Jézus magyarázatot ad arra, hogy miért lehetne mentes ő maga és a tanítványai az adó alól, mint az Isten Fiának követői. Mindazonáltal, hogy ne botránkoztassanak meg senkit, Jézus azt mondja Péternek, hogy menjen a tóhoz, vessen be egy horogot, és az első halat, amit kifog, húzza ki, és a szájában talál egy sztátert (egy görög érme, amely elegendő volt két ember templomi adójának megfizetésére). Péter megteszi, és így fizetik meg az adót. Ez a csoda mutatja Jézus isteni előrelátását és azon képességét, hogy csodálatos módon biztosítsa a szükséges eszközöket, még egy olyan praktikus dolog megoldásához is, mint egy adó kifizetése.

29. Jézus meggyógyít egy vak és néma démonikust

Ezt a csodát Máté evangéliuma (12:22-32) és Lukács evangéliuma (11:14-23) is leírja. Egy olyan embert hoztak Jézushoz, aki vak és néma volt, és démon által volt megszállva. Jézus meggyógyította az embert, olyannyira, hogy beszélni és látni tudott. A nép csodálkozott, és azt kérdezték, hogy vajon Jézus-e a Dávid Fiának ígért messiás. Néhány farizeus azonban azzal vádolta Jézust, hogy Belzebub, az ördögök fejedelme segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus válaszol e kritikákra, elmagyarázva, hogy a szellemi birodalom széthúzása önmagát rombolja le, és bemutatja az Ő erőét, mint az Isten országának megnyilvánulását. Ez a csoda nemcsak Jézus gyógyító hatalmát mutatja be, hanem a szellemi harc valóságát és azt az ellenállást is, amellyel szembe kell néznie Jézusnak, amint a jóért cselekszik.

30. Jézus meggyógyítja a 18 éve meggyörnyedt asszonyt

Ez a csoda Lukács evangéliumában (13:10-17) található. Jézus szombati nap tanított az egyik zsinagógában, amikor megpillantott egy asszonyt, aki tizennyolc éve volt "gyengelelkűség szelleme" által megszállva. Ez azt jelentette, hogy teljesen meg volt görnyedve és egyáltalán nem tudott felfelé nézni. Jézus megszólította őt, kezet tett rá, és azonnal kiegyenesedett, dicsőítve Istent. Ebben a történetben az a figyelemreméltó, hogy Jézus megtörte a szombat törvényét a gyógyítással, ami zavart okozott a zsinagóga felügyelőjében, aki felháborodva mondta a tömegnek, hogy jöjjenek máskor gyógyulni, nem a szombat napján. Jézus azonban kritizálta őket azért, mert kettős mércét alkalmaztak, és megmutatta, hogy az irgalom és az emberek szükségletei fontosabbak lehetnek, mint a szigorú szabályok betartása.

31. Jézus meggyógyít egy vízkóros (ödémás) embert

Ezt a gyógyítást Lukács evangéliuma írja le (14:1-6). Jézus egy főfarizeus házába ment szombaton étkezni, és ott volt egy vízkóros (ödémában szenvedő) ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat, hogy szabad-e szombaton gyógyítani vagy sem, de ők nem válaszoltak. Ezután megfogta az embert, meggyógyította, és elbocsátotta. Ezt követően Jézus megkérdezte tőlük: "Vajon, ha közületek valakinek a fia, vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal?" Erre ők nem tudtak válaszolni. Ez a történet Jézus tanítását hangsúlyozza, hogy az emberi szükséglet és irgalom nagyobb, mint a szigorú szabálykövetés.

32. Jézus meggyógyít tíz leprást Jeruzsálembe vezető úton

Ez a csoda Lukács evangéliumában (17:11-19) van leírva. Jézus útja során, mely Galilea és Szamária határán vezetett, tíz leprás ember közelített hozzá, de távolról megálltak. Kérlelték Jézust, hogy adjon rájuk irgalmas tekintettel, és Jézus arra utasította őket, hogy menjenek el, és mutassák meg magukat a papoknak, ami a tisztulás utáni szokásos eljárás volt. Útközben mind a tíz leprás megtisztult. Egyikük, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítve Istent hangosan, és Jézus lábai előtt arccal a földre borult hálát adva neki. Ő volt származását tekintve szamáriai. Jézus megjegyezte, hogy bár tízen lettek megtisztítva, csak egy tért vissza hálát adni, és ez az idegen bizonyult hálásnak. Ez a csoda nemcsak Jézus gyógyító hatalmát emeli ki, hanem azt is, hogy a hálát és a hitet minden ember megmutathatja, függetlenül nemzetiségétől vagy vallási hovatartozásától.

33. Jézus feltámasztja Lázárt a halálból Betániában

János evangéliumának (11:1-44) egyik legismertebb csodája ez. Amikor Jézusnak hírt hoztak, hogy a jó barátja, Lázár beteg, ő két napot várt, mielőtt elindult Betániába. Amikor odaért, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Lázár nővérei, Márta és Mária, mindketten Jézushoz fordultak bánatukban. Jézus megrendült és könnyeket hullatott, ami megmutatta mély emberi érzéseit. A sírhoz érve, Jézus arra utasította az embereket, hogy görgessék el a követ a sír bejáratáról. Ezután imádkozott az Atyához és hangosan kiáltott: „Lázár, jöjj elő!” Lázár élve jött ki a sírból, keze-lába pólyába takarva, arcát lepel fedi. Jézus azt mondta nekik, hogy oldják fel őt, és engedjék menni. Ez a csoda különösen fontos, mert bemutatja Jézus hatalmát a halál felett és előrevetíti saját feltámadását.

34. Jézus visszaadja a látást Bartimeusnak Jerikóban

Márk evangéliumában (10:46-52) találjuk meg Bartimeus történetét. Jézus Jerikóban volt, és miközben a városból kifelé tartott, a tömeg kíséretében, egy vak koldus, Bartimeus (aki Timeus fia volt), az út mentén ült. Amikor meghallotta, hogy Jézus a Názáreti megy el mellette, elkezdett kiáltani: "Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!" Sokan megfeddték, hogy csendben legyen, de ő még hangosabban kiáltott. Jézus megállt és azt mondta: "Hívjátok ide." Amikor Bartimeust a Jézushoz vezették, megkérdezte tőle: "Mit szeretnél, hogy tegyek neked?" A vak ember válasza az volt: "Rabbuni, hogy megint lássak!" Jézus ekkor így szólt: "Menj el, a hited meggyógyított téged." Azonnal visszakapta a látását, és követte Jézust az úton. Ez a csoda Jézus együttérzését és a hit gyógyító erejét hangsúlyozza.

35. Jézus kiszárít egy fügefát Betániából Jeruzsálembe vezető úton


Ez a történet a Márk evangéliumában (11:12-14, 20-25) és a Máté evangéliumában (21:18-22) is megtalálható. Jézus és tanítványai Betániából Jeruzsálembe vezető úton haladtak, amikor Jézus éhes lett. Látott egy fügefát az út mellett, de amikor hozzáment, csak leveleket talált rajta, nem gyümölcsöt, mert nem volt a füge érési ideje. Ekkor Jézus azt mondta a fának: "Senki ne egyék rólad gyümölcsöt, soha többé." És a tanítványai hallották ezt. A következő napon, amikor ismét arra haladtak, látták, hogy a fügefa kiszáradt gyökereinél fogva. Ez a csoda többet jelent puszta csodánál; sok teológus úgy értelmezi, hogy szimbolikus tanítás a hit erejéről és arról, hogy mit vár el Jézus azoktól, akik követik őt: ne csak látszólagos, hanem valódi termékenységet.

36. Jézus meggyógyítja Malkus levágott fülét Gecsemánéban

Ez a csoda János evangéliumában (18:10), Lukács evangéliumában (22:50-51), és más evangéliumokban is szerepel, de a részletek csak Lukács szövegében vannak megadva. Jézus letartóztatása előtt az egyik tanítványa, Péter kardot ránt, és levágja a főpap szolgájának, Malkusnak a fülét. Jézus megdorgálja Pétert az erőszakért és hatalmát használva meggyógyítja Malkus sérült fülét, visszaállítva annak egészét. Ez a cselekedet Jézus békességre és szeretetre való hívásának példája, még olyan helyzetben is, amikor Ő maga szembesült a közvetlen fenyegetéssel és erőszakkal.

37. Második csodás halfogás a Tibériás-tengeren

A második csodás halászat történetét János evangéliuma (21:1-14) írja le, Jézus feltámadása után. Jézus megjelent a tanítványainak, akik éppen a Tiberias-tengerén (más néven Genezáreti-tó) halásztak, de semmit sem fogtak egész éjjel. Jézus azt tanácsolta nekik, hogy dobják ki a hálót a hajó jobb oldalára. Amikor ezt megtették, annyi hal került a hálóba, hogy alig bírták kihúzni. A tanítványok közül János ismerte fel először, hogy a parton álló férfi maga Jézus, ekkor Péter azonnal a vízbe vetette magát, hogy a parton találkozhasson vele. Ez a csoda Jézus hatalmának és gondoskodásának bizonyítéka, valamint egy emlékeztető arra, hogy a tanítványoknak az Ő vezetése szerint kell cselekedniük a siker érdekében.

A csodák mai értelmezése

Most már betekintést nyertünk Jézus csodáinak bibliai jelentőségébe és azok hatásába a hitéletre, most pedig vizsgáljuk meg, hogyan értelmezzük ezeket a csodákat a modern korban. Kitérünk a csodák szerepére a modern kereszténységben, megbeszéljük annak tudományos megközelítését és végül kivesézzük szimbolikus jelentésüket.A csodák szerepe a modern kereszténységben: Jézus csodáinak ma is nagy jelentősége van a keresztény hívek számára. Hatalmas inspirációt adnak a hitük gyakorlásában, emellett pedig hűséget vállalnak mellettük, hiszen a csodák segítenek érzékeltetni Isten hatalmát és jóságát. A modern kereszténységben a csodák jelképezik Isten közelségét és azt, hogy Jézus képes beavatkozni az emberek életébe.

A csodák tudományos megközelítése: A tudományos közösségben a csodákra adott válaszok szértartanak. Egyes tudósok megpróbálják természetes magyarázatokat találni ezekre a történésekre, míg mások a metafizikai jelenségekkel hozzák összefüggésbe őket. Bár sok vitát okoznak, a csodák mindig is részét képezték a vallási és spirituális hagyományoknak.

A csodák szimbolikus jelentése: A csodák gyakran többet jelentenek, mint amit szó szerint értünk alattuk. Szimbolikusan fejeznek ki mélyebb spirituális igazságokat. Például a betegek gyógyítása azt jelképezi, hogy Jézus képes meggyógyítani a bűntől beteg lelkeket, a halottak feltámasztása pedig a spirituális újjászületést szimbolizálja. A szimbolikus értelmezés hozzájárul ahhoz, hogy mélyebben megérthessük és értékelhessük Jézus csodáit.

5 Leggyakoribb kérdés Jézus csodáival kapcsolatban

Leggyakrabban felmerülő kérdések közül néhányra adunk választ, amelyek Jézus csodáival kapcsolatosak. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy Jézus hogyan volt képes csodákat tenni, mennyire hihetőek a Jézus csodái, mit jelent a csoda a kereszténységben és hogyan értelmezzük a ma történő csodákat.

Hogyan képes Jézus csodákat tenni?

Jézus Isten Fia, és ennek köszönhetően isteni ereje volt csodák véghezvitelére. A keresztény hit szerint csak Istennek van hatalma csodák elvégzésére, és Jézus isteni természete teszi lehetővé számára, hogy csodálatos tetteket hajtson végre.

Hihetőek-e a Jézus csodái?

A hozzánk eljutott evangéliumi beszámolók és a történelmi dokumentumok alapján a keresztény hívők számára hihetőek Jézus csodái. Ugyanakkor a hit egyéni döntés kérdése, és minden ember a saját belátása szerint dönt arról, hogy hihetőnek tartja-e ezeket a csodákat.

Mit jelent a csoda a kereszténységben?

A kereszténységben a csoda olyan rendkívüli esemény, amelyet Isten hajt végre a természetes világban. A csoda mélyebben mutatja meg Isten irgalmát, szeretetét és hatalmát, és segít az embereknek jobban megérteni Istent és közelebb kerülni hozzá.

Hogyan értelmezzük a ma történő csodákat?

A mai korban történő csodák értelmezése szubjektív, és attól függ, hogyan gondolkodik az ember a csodákról és hogyan értelmezi a spirituális tapasztalatokat. A keresztények számára a mai csodák Isten aktív jelenlétét a világban erősítik meg és megerősítik a hitüket abban, hogy Isten ma is ugyanúgy beavatkozik az emberek életébe, ahogy azt Jézus idején is tette.


Megjegyzés küldése (0)
Újabb Régebbi